Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Działalność wynalazcza w Małopolsce

W raporcie poddano analizie cztery kategorie rezultatów działalności intelektualnej, tj.: wynalazek, patent, wzór użytkowy (nazywany często „małym patentem”), prawo ochronne.

W latach 2014–2020 Kraków był zdecydowanym liderem liczby zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP wynalazków – ponad 2/3 w skali regionu, wzorów użytkowych – 34,2%, otrzymanych od Urzędu Patentowego RP patentów – około 3/4 w skali regionu.

Małopolskie wynalazki

Łączna suma wynalazków zgłoszonych przez małopolskie podmioty i instytucje do Urzędu Patentowego RP w latach 2014–2010 wyniosła 2817, co stanowiło 9,7% w skali kraju. Co dziesiąty wynalazek zgłoszony w latach 2014–2020 w Polsce pochodził z województwa małopolskiego. Małopolska zajęła trzecią lokatę w rankingu województw, plasując się za regionami: mazowieckim (19,6%) i śląskim (12,7%).

Mając na uwadze dynamikę zmian liczby zgłaszanych wynalazków na przestrzeni lat 2014–2020, województwo małopolskie osiągnęło wynik dodatni (8,5%). W latach 2014–2020 zarówno w skali kraju, jak i Małopolski, największy odsetek zgłaszających wynalazki  (ponad 40%) stanowiły podmioty sektora gospodarki. Na drugiej pozycji, z wynikiem około 1/3, znalazły się szkoły wyższe. Sektor publiczny odznaczał się przewagą w zakresie liczby zgłoszonych wynalazków w latach 2014–2020 zarówno w Małopolsce, jak i w kraju. W regionie małopolskim jego udział wynosił on 47,5%.

Najwięcej wynalazków z terenu Małopolski w latach 2014–2020 zostało zgłoszonych przez podmioty z sektora edukacji – ponad 37%. Na drugiej pozycji znalazł się sektor przetwórstwa przemysłowego (23,7%). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie znalazła się na pozycji lidera z zakresu małopolskich uczelni zgłaszających wynalazki w latach 2014–2020 – 49,1%.

 Małopolskie wzory użytkowe

Łączna suma wzorów użytkowych zgłoszonych przez małopolskie podmioty i instytucje do Urzędu Patentowego RP w latach 2014–2010 wyniosła 698, co stanowiło 10,7% w skali kraju. Co dziesiąty wzór użytkowy, zgłoszony w Polsce w latach 2014–2020, pochodził z województwa małopolskiego.

Małopolska zajęła trzecią lokatę w rankingu województw, plasując się za regionami: śląskim (17,2%) i mazowieckim (17%). Mając na uwadze dynamikę zmian liczby zgłaszanych wzorów użytkowych na przestrzeni lat 2014–2020, województwo małopolskie osiągnęło wynik ujemny (-27,8%). W latach 2014–2020 zarówno w skali kraju, jak Małopolski, największy odsetek zgłaszających wzory użytkowe (tj. ponad 70%) stanowiły podmioty sektora gospodarki. Na drugiej pozycji znalazły się osoby fizyczne (około 15%). 

Sektor prywatny odznaczał się dużą przewagą pod względem liczby zgłoszonych wzorów użytkowych w latach 2014–2020, zarówno w Małopolsce, jak i w pozostałej części kraju. W regionie małopolskim stanowił on ponad 70%. Najwięcej wzorów użytkowych z terenu Małopolski w latach 2014–2020 zgłosiły podmioty z sektora przetwórstwa przemysłowego – niemal 52%. Na drugiej pozycji znalazł się sektor edukacji (9,2%).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie znalazła się na pozycji lidera z zakresu małopolskich uczelni zgłaszających wzory użytkowe w latach 2014–2020, z wynikiem 37,5%.

Małopolskie patenty

Łączna suma patentów otrzymanych przez małopolskie podmioty i instytucje z Urzędu Patentowego RP w latach 2014–2020 wyniosła 2130, co stanowiło 11,1% patentów otrzymanych w skali kraju. Co dziesiąty patent otrzymany w latach 2014–2020 w Polsce pochodził z województwa małopolskiego. Małopolska zajęła trzecią lokatę w rankingu województw, plasując się za regionami: mazowieckiem (20,4%) i śląskim (13,2%).

Mając na uwadze dynamikę zmian liczby otrzymanych patentów na przestrzeni lat 2014–2020, województwo małopolskie osiągnęło wynik dodatni (12,9%). W latach 2014–2020, w skali województwa małopolskiego, połowę patentów uzyskały szkoły wyższe. Na drugiej pozycji, z wynikiem około 35%, znalazły się podmioty sektora gospodarki. Sektor publiczny odznaczał się przewagą liczby otrzymanych patentów w latach 2014–2020 w Małopolsce i w kraju. W regionie małopolskim stanowił ponad 60%.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa znalazła się na pozycji lidera wśród małopolskich uczelni, którym przyznano patenty w latach 2014–2020 – ponad 60%.
Najwięcej patentów na terenie Małopolski, w przekroju na dziedziny techniki, przyznano w latach 2014–2020 w dziedzinie „inżynieria lądowa” – 12,8%.