Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, zależnie od zakresu danych będzie:

Województwo Małopolskie w zakresie spraw związanych z zadaniami samorządu województwa właściwymi dla Departamentu Rozwoju Regionu UMWM;

Zarząd Województwa Małopolskiego działający jako Instytucja Zarządzająca w zakresie spraw związanych z Regionalnych Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:

  • wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w ramach Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego;
  • prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 jako niezbędny do zachowania kwalifikowalności wydatków i zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt urzędów marszałkowskich w zakresie działania archiwów zakładowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym (np. dostawcom usług IT).

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Mechanizm cookies

1. Strona używa plików cookies po to, by zapewnić poprawne działanie stron oraz gromadzić dane statystyczne.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych oraz nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

  • wydajnościowe, umożliwiające zbierania informacji o sposobie korzystanie ze stron internetowych;
  • funkcjonalne, umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i preferencji interfejsu;
  • cookies google-analytics.com, służące do prowadzenia statystyk dla stron. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytic można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl / https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
  • sesyjne – pliki tymczasowe, używane w celu logowania, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.

6. Pliki cookies, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, mogą być usunięte przez Użytkownika w dowolnym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki.

7. Wszelkie informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania stron internetowych nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające daną stronę. Dotyczy to także raportów statystycznych, generowanych na podstawie ww. informacji.