Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

O PROJEKCIE 

Celem projektu jest badanie zjawisk społecznych i gospodarczych oraz monitorowanie rozwoju województwa.  

Powstanie i pierwsze lata projektu 

W latach 2007-2017 w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego działało łącznie 5 obserwatoriów. Jednostki te ściśle współpracowały ze sobą, opracowując wspólne programy badań i zapewniając wzajemne wsparcie merytorycznie. Były to:

  • Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju przy Departamencie Polityki Regionalnej UMWM,
  • Małopolskie Obserwatorium Gospodarki przy Departamencie Gospodarki UMWM,
  • Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
  • Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
  • Małopolskie Obserwatorium Kultury przy Małopolskim Instytucie Kultury.

Wykorzystywały one w swojej działalności różne platformy informacyjne, m.in. debatę publiczną, seminaria i konferencje, wydawały własne publikacje z  prowadzonych badań, wymieniały doświadczenia z podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą, dostarczając w ten sposób władzom województwa zsyntetyzowaną wiedzę na temat zmian, jakie zachodzą w regionie oraz prognozując kierunki, jakie powinny zostać wytyczone. 

O powstaniu obserwatoriów w Małopolsce zadecydowały dwa czynniki: napływ funduszy europejskich oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza regionu. Obserwatoria od samego początku swojego powstania, tj. od 2007 roku, były finansowane ze środków unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

W 2015 roku zapadła decyzja o reorganizacji sieci małopolskich obserwatoriów. W wyniku tego powstało jedno obserwatorium pod nazwą Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) zlokalizowane pierwotnie w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, który obecnie nosi nazwę Departamentu Rozwoju Regionu.

Działalność MORR skupia wszystkie, dotychczas rozproszone zagadnienia. Aktualnie działania MORR są dofinansowane przez Unię Europejską z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pełni również funkcję Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w ramach sieci Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.

Więcej informacji o obecnym kształcie i działaniach Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w zakładce Zespół.