Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Plan ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Komitet Monitorujący programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027), podjął 21 listopada 2023 r. uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji dla programu. 

Głównym celem ewaluacji jest obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Badanie ewaluacyjne ma dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji, które zostaną wykorzystane w późniejszym procesie decyzyjnym.

Z kolei celem planu ewaluacji jest zaprojektowanie procesu ewaluacji, m.in. poprzez:

 • określenie tematyki i zakresu badań ewaluacyjnych,
 • zaprogramowanie rozwiązań gwarantujących dostęp do odpowiednich danych, 
 • opis głównych sposobów i mechanizmów zapewnienia wysokiej jakości działań ewaluacyjnych,
 • określenie strategii upowszechniania wyników zrealizowanych ewaluacji,
 • zaplanowanie odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych do realizacji działań ewaluacyjnych.

Plan Ewaluacji obejmuje następujące działania przewidziane w ramach programu FEM 2021-2027, współfinansowane przez EFS+, EFRR i FST:

 • inteligentna gospodarka (badania ewaluacyjne w zakresie innowacyjności, cyfryzacji, przedsiębiorczości),
 • środowisko i energetyka (badania ewaluacyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, OZE, GOZ),
 • mobilność miejska oraz transport regionalny (badanie ewaluacyjne w zakresie transportu),
 • rynek pracy (badania ewaluacyjne m.in. w zakresie aktywizacji zawodowej, polityki migracyjnej),
 • edukacja (badania ewaluacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej, szkolnej, ponadpodstawowej, uczenia się przez całe życie),
 • włączenie społeczne (badania ewaluacyjne w zakresie m.in. aktywizacji społecznej, polityki migracyjnej),
 • obszar ochrony zdrowia (badania ewaluacyjne w zakresie aktywizacji zdrowotnej),
 • kultura i zrównoważona turystyka (badania ewaluacyjne w zakresie turystyki, kultury i rewitalizacji).
 • sprawiedliwa transformacja Małopolski Zachodniej w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.