Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Klauzula informacyjna dla działań ewaluacyjnych RPO WM

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, zależnie od zakresu danych będzie:

Województwo Małopolskie w zakresie spraw związanych z zadaniami samorządu województwa właściwymi dla Departamentu Rozwoju Regionu UMWM;

Zarząd Województwa Małopolskiego działający jako Instytucja Zarządzająca w zakresie spraw związanych z Regionalnych Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej celem załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa lub/i załatwienia spraw związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest obowiązkowe, co wynika z podstawy przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym (np. dostawcom usług IT).

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.