Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Ewaluacja efektów wdrażania bonów na innowacje

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 oraz ocena współpracy MŚP z ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji”, które było realizowane w okresie od września do grudnia 2023 roku.

Raport dotyczy siódmego badania z cyklu ewaluacji poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Badanie obejmowało konkursy ogłaszane w 2021 roku oraz miało na celu  dokonanie całościowej oceny ex-post dla wszystkich naborów w ramach Poddziałania 1.2.3. w latach 2016-2021. Ponadto została zewaluowana współpraca małopolskich MŚP z instytucjami naukowymi w zakresie innowacji.

W wyniku badania sformułowano wnioski i rekomendacje, które mają ułatwić i zintensyfikować współpracę w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji oraz posłużyć lepszemu wykorzystaniu potencjału sektora B+R.

Pobierz plik PDF

Autor

EU-CONSULT sp. z o.o.

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2024

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

innowacyjność